Black Clover


  • Англи нэр: Black Clover
  • Япон нэр:ブラッククローバ
  • Монгол нэр: Блак Кловэр
  • Гарч эхэлсэн: 2017
  • Дууссан огноо: Гарч байгаа
  • Ангийн тоо: 54
  • Төрөл: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Magic
  • Нэг ангийн хугацаа: 24 минут
  • Насны ангилал: Ангилал үл хамаарна
  • Орчуулга: Кимблий